serwis informacyjno edukacyjne

Sprawdź pośrednika

Nigdy nie podejmuj pracy „na czarno”!

Dlaczego nielegalna praca nie opłaca się?

 • Jeżeli nie podpisałeś umowy, to nie masz pewności, że dostaniesz wynagrodzenie. Nieuczciwy pracodawca może zaprzeczyć temu, że u niego pracowałeś. Może też zniknąć z pieniędzmi. Teoretycznie możesz dochodzić swoich praw w sądzie, ale nie mając umowy lub świadków, jest mało prawdopodobne, że uda Ci się wygrać sprawę.
 • Nikt nie opłaca składek na ubezpieczenie emerytalne, dlatego nie dostaniesz w przyszłości emerytury lub będzie ona bardzo niska.
 • Czas pracy „na czarno” nie jest udokumentowany, dlatego nie liczy się jako staż pracy, np. do wymiaru urlopu.
 • Nikt nie opłaca składek na ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe. Gdy zachorujesz nie będziesz mógł skorzystać z publicznej, bezpłatnej opieki zdrowotnej. Nie dostaniesz też wypłaty za okres choroby.
 • Nikt nie opłaca składek na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli trafisz do szpitala w wyniku wypadku, otrzymasz rachunek za leczenie. Może to być nawet kilka-kilkanaście tysięcy złotych.
 • Nie masz żadnych szans na otrzymanie jakichkolwiek świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (podobnie jak twoja rodzina);
 • Nie możesz przedstawić zaświadczenia z pracy o wysokości zarobków i rodzaju zawartej umowy, a wtedy tracisz możliwość, uzyskania kredytu, zakupów ratalnych, itp.

Wiele osób pracując nielegalnie, w przypadku poważnych problemów z pracodawcą boi się zawiadomić policję z obawy przed konsekwencjami.

Wybór odpowiedniej agencji pośrednictwa pracy może mieć decydujące znaczenie dla Twojej przyszłości zawodowej za granicą.

Sprawdź agencję pośrednictwa pracy

Zawsze korzystaj z usług profesjonalnego pośrednika zajmującego się zagranicznym rynkiem pracy.

UWAGA

Legalnie działająca agencja zatrudnienia musi mieć wpis do rejestru agencji zatrudnienia. Rejestr prowadzony jest przez Marszałków Województw. Dokumentem potwierdzającym wpis jest wydawany agencji zatrudnienia certyfikat.

Listę certyfikowanych pośredników znajdziesz na stronie Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia
przejdź do strony www.kraz.praca.gov.pl

Z obowiązku posiadania certyfikatu zwolnione są agencje zatrudnienia z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii. Agencje te mają obowiązek jedynie poinformowania Marszałka Województwa o zamiarze prowadzenia swojej działalności w Polsce.

Nawet jeśli pośrednik, którego wybrałeś działa legalnie i ma wszystkie wymagane certyfikaty i dokumenty, sprawdź go.

 • Poszukaj informacji o tym pośredniku w internecie, na forach internetowych.
 • Popytaj znajomych, rodzinę, może ktoś już korzystał z ich usług.
 • Sprawdź, czy agencja wysyłała już pracowników za granicę, czy współpracowała już z danym pracodawcą i czy ma z nim podpisaną umowę.

Umowa z pośrednikiem

Pamiętaj!

 • Agencja ma obowiązek przekazania Ci umowy na piśmie, w języku, który rozumiesz.
 • Nie musisz podpisywać umowy od razu, w biurze. Zabierz umowę do domu i przeczytaj spokojnie.
 • Sprawdź, jakie są Twoje prawa i obowiązki oraz co oferuje pośrednik i pracodawca.
 • Gdy nie wszystko rozumiesz, poproś pracownika agencji o wyjaśnienie.

Zachowaj egzemplarz umowy dla siebie. Pamiętaj, że umowa chroni interesy Twoje, pracodawcy oraz agencji pośrednictwa pracy.

Elementy umowy

Podpisując umowę z agencją pośrednictwa pracy upewnij się, że zawiera on wszystkie wymienione poniżej elementy.

 • nazwę zagranicznego pracodawcy;
 • okres zatrudnienia;
 • rodzaj oraz warunki pracy i wynagrodzenia oraz przysługujące osobie świadczenia socjalne;
 • warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pracodawca zapewnia ubezpieczenie pracownika w miejscu pracy. Ubezpieczenie na czas podróży i poza miejscem pracy pracownik wykupuje na własną rękę;

 • obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy (np. posiadanie wymaganych dokumentów, kwalifikacji i uprawnień niezbędnych do wykonywania pracy, posiadanie zaświadczenia o stanie zdrowia, zaświadczenia o niekaralności, itp.);
 • obowiązki i uprawnienia agencji pośrednictwa pracy;
 • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między agencją a obywatelem polskim a pracodawcą.

Pamiętaj, że niewykonanie przez Ciebie warunków umowy (np. niestawienie się do pracy) powoduje skutki prawne i finansowe.

W umowie ważny jest zapis o pomocy udzielonej przez agencję pracownikowi, w przypadku nie wywiązania się pracodawcy z zawartej umowy;

 • kwoty należne agencjom pośrednictwa pracy z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydawanie wizy, badanie lekarskie i tłumaczenie dokumentów;
 • informacje o trybie i warunkach dopuszczenia cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy;
 • inne zobowiązania stron.

Zwróć uwagę, czy w umowie będzie zapis o zapłacie za wyjazd u konkretnego pośrednika, a bilet kosztuje więcej niż powinien. Masz prawo nie podpisywać takiej umowy.

Jeśli brak jest któregokolwiek z powyższych punktów to umowa jest niezgodna z prawem