serwis informacyjno edukacyjne

Gdzie szukać pomocy

Podczas każdego, nawet najlepiej przygotowanego wyjazdu, mogą pojawić się niespodziewane problemy. Dlatego warto jeszcze przed wyjazdem zorientować się, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.

Zostałeś oszukany?

 • powiadom miejscową policję;
 • zgłoś się do konsulatu RP, wykaz polskich placówek dyplomatycznych za granicą znajdziesz tutaj
 • powiadom najbliższych, możesz skorzystać z polaczenia na koszt rozmówcy, dowiedz się więcej

KŁOPOTY Z POŚREDNIKIEM

Pośrednik pracy:

 • nie może żądać pieniędzy za znalezienie pracy,
 • nie może zabrać paszportu,
 • musi podpisać umowę.

Jeśli pośrednik zabrał Ci paszport i wziął pieniądze za znalezienie pracy:

 • powiadom policję (zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa: oszustwa lub handlu ludźmi);
 • zwróć się o pomoc do konsulatu RP, obowiązkiem konsula jest wystawić odpowiedni tymczasowy dokument.

Jeżeli agencja pośrednictwa pracy nie wywiązała się z warunków umowy:

 • masz prawo do wystąpienia z roszczeniami do agencji zatrudnienia lub możesz dochodzić swych roszczeń przed sądem powszechnym występując z powództwa cywilnego.

KŁOPOTY Z PRACODAWCĄ

Pracodawca nie może:

 • zalegać z wypłatą wynagrodzenia, wypłacać wynagrodzenia niższego niż przewiduje umowa
 • zabrać dokumentów, m.in. paszportu
 • zmuszać do pracy po godzinach i w dni wolne

Jeśli pracodawca nie wywiązuje się z warunków umowy o pracę:

 • masz prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której zostałeś skierowany do pracy.
 • możesz zwrócić się także do właściwego urzędu pracy lub związku branżowego, jeśli dana agencja do takiego związku należy. Dopiero gdy ten sposób nie przynosi rezultatu w postaci doprowadzenia do ugody z pracodawcą, istnieje możliwość pozwania pracodawcy do Sądu Pracy w danym kraju.
 • po powrocie do kraju możesz od agencji zatrudnienia dochodzić swoich roszczeń przed sądem powszechnym - występując z powództwa cywilnego.

SOLVIT

Zajmuje się rozwiązywaniem konkretnych problemów wynikających z nieprawidłowego stosowania prawa UE przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich. Jeżeli w związku z pobytem w innym państwie członkowskim władze administracyjne tego państwa niewłaściwie zastosowały zasady prawa UE, w rozwiązaniu takiego konkretnego sporu może pomóc SOLVIT.

Dowiedz się więcej

KONSUL – KIEDY MOŻE POMÓC

W wielu trudnych sytuacjach Polacy za granicą mogą liczyć na pomoc Konsula RP. Trzeba pamiętać jednak, że działanie konsula prowadzone jest zawsze w ramach określonych umowami międzynarodowymi oraz prawem i zwyczajami państwa urzędowania. Nie ma możliwości domagania się, aby miejscowe władze traktowały obywateli polskich inaczej, niż traktują obywateli własnego kraju.

Utrata dokumentów

W razie utraty paszportu lub innych dokumentów (zgubienie, kradzież) konsul może po sprawdzeniu tożsamości wystawić paszport tymczasowy na powrót do Polski.

Utrata pieniędzy

 • konsul może pośredniczyć w skontaktowaniu się z rodziną lub przyjaciółmi w Polsce;
 • w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić poszkodowanemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez jego krewnych lub przyjaciół na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie;
 • w uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej w wysokości umożliwiającej powrót do Polski, o ile turysta zobowiąże się do jej zwrotu.

Warto pamiętać, że pośredniczenie polskiej placówki w przekazywaniu pieniędzy ogranicza się do wyjątkowych sytuacji. W zdecydowanej większości krajów istnieje możliwość szybkiego transferu pieniędzy z Polski drogą bankową lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych instytucji (np. Western Union), uregulowania należności za świadczenia przelewem, opłacenia na odległość biletu powrotnego.

Przed wyjazdem z Polski warto zabezpieczyć się na wypadek ewentualnej utraty pieniędzy podczas podróży i uzyskać stosowne informacje. Wiele banków czy biur podróży oferuje pomoc w takich sytuacjach. Ktoś z bliskich może np. w razie potrzeby wykupić w kraju bilet lotniczy na powrót, który dzięki systemowi PTA będzie można odebrać w miejscu pobytu jeszcze tego samego dnia.

Aresztowanie

 • W razie zatrzymania lub aresztowania polski obywatel ma prawo prosić o kontakt z konsulem, który zadba o to, by traktowano go nie gorzej niż obywateli państwa, w którym przebywa.
 • Konsul może powiadomić rodzinę o aresztowaniu; dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów (wyboru musi jednak dokonać sam zatrzymany) i odwiedzać go w więzieniu bądź w inny sposób utrzymywać z nim kontakt.
 • Konsul może także wystąpić do władz miejscowych w celu uzyskania informacji o przyczynach zatrzymania, czasie trwania procedury sądowej, a także o ewentualnych możliwościach zwolnienia.

Śmierć za granicą

W razie śmierci obywatela polskiego za granicą konsul służy pomocą przy załatwieniu formalności na miejscu oraz zawiadamia bliskich w Polsce.

KONSUL – KIEDY NIE MOŻE POMÓC

 • prowadzić spraw obywatela polskiego w charakterze adwokata oraz angażować za niego prawników (może natomiast dostarczyć mu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego);
 • płacić za niego rachunków, grzywien, mandatów, długów oraz kosztów sądowych i adwokackich;
 • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, linie lotnicze, banki oraz towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • załatwiać zakwaterowania lub zgody na pracę.

ORGANIZACJE, KTÓRE MOGĄ POMÓC

 • La Strada
  To organizacja pozarządowa zajmująca się zwalczaniem handlu ludźmi i współczesnego niewolnictwa.
  Przejdź do strony strony
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
  Jest to organizacja pozarządowa, której celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.
  Przejdź do strony
 • Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi
  Udziela porad ofiarom handlu ludźmi, ich bliskim, pracującym na ich rzecz organizacjom i instytucjom, osobom zagrożonym handlem ludźmi, a także organom ścigania i wymiarowi sprawiedliwości. Oferta poradnictwa dotyczy także osób rozważających wyjazd za granicę w celach nieturystycznych, w sytuacji, kiedy osoby te chcą zmniejszyć ryzyko związane z tego rodzaju decyzją.
  Przejdź do strony
 • Zielona Linia Powroty
  Portal stworzony z myślą o Polakach planujących powrót do kraju. Radzi, jak przejść przez wszelkie praktyczne i formalne trudności, które można napotkać przy przenosinach do Polski, a także jak znaleźć pracę lub założyć działalność gospodarczą w kraju.
  Przejdź do strony